Algemene voorwaarden Veehandel Frank Moors

Algemene Voorwaarden Veehandel Frank Moors

Laatst bijgewerkt: 14-10-2023

Vestigingsadres:
Neersteindsestraat 13, 6631 KD Horssen, Nederland

Contactgegevens:
Telefoon: 06-10662652
E-mail: info@veehandelfrankmoors.nl

Inkoop van runderen

Verkoop van runderen

Slachtvee

Kalveren

Afgemolken koeien

Artikel 1 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van runderen en diensten door Veehandel Frank Moors.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling of het aangaan van een overeenkomst met Veehandel Frank Moors, accepteert de klant deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Bestelling en overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van Veehandel Frank Moors zijn vrijblijvend en geldig tot de afgesproken tijd of datum.

2.2 De overeenkomst tussen Veehandel Frank Moors en de klant komt tot stand op het moment dat Veehandel Frank Moors een bestelling van de klant heeft bevestigd.

2.3 Veehandel Frank Moors behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren zonder opgaaf van reden.

Artikel 3 – Levering en verzending

3.1 De levertijd wordt door Veehandel Frank Moors in overleg met de klant bepaald.

3.2 Levering vindt plaats op het door de klant opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.

3.3 Eventuele transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4 – Prijzen en betaling

4.1 Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s en inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

4.2 Betaling dient te geschieden binnen de termijn die op de factuur is vermeld.

4.3 Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en is Veehandel Frank Moors gerechtigd om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 5 – Garantie

6.1 Veehandel Frank Moors staat in voor de kwaliteit en deugdelijkheid van de geleverde runderen.

6.2 Klachten over de geleverde runderen dienen binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk te worden gemeld aan Veehandel Frank Moors.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

7.1 Veehandel Frank Moors is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de klant onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.

7.2 Veehandel Frank Moors is niet aansprakelijk voor schade ontstaan nadat de runderen zijn overgebracht naar de nieuwe bestemming.

Artikel 7 – Overmacht

8.1 In geval van overmacht is Veehandel Frank Moors niet gehouden tot nakoming van de overeenkomst. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die de uitvoering van de overeenkomst belemmert, voor zover deze omstandigheden niet aan Veehandel Frank Moors zijn toe te rekenen.

Artikel 8 – Toepasselijk recht

9.1 Op alle overeenkomsten tussen Veehandel Frank Moors en de klant is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9 – Geschillen

10.1 Geschillen tussen Veehandel Frank Moors en de klant zullen worden voorgelegd

    Noodslachting

    Taxatie veestapel

    Veetransport

    Rundvlees voor vleesindustrie

    Vlees voor offerfeest